شامل فعالیت‌هایی است که انتقال کالاها و خدمات از مکان تولید به محل مصرف را انجام می‌دهند؛ بنابراین، خدمات شامل خریدوفروش کالاها و دیگر خدمات و تمام فعالیت‌هایی مانند انبارداری، درجه‌بندی، بسته‌بندی، تأمین مالی و ... است که انجام معامله را تسهیل می‌کنند.
نقش اصلی کسب‌وکار خدماتی، برداشتن موانع فردی، مکانیسم زمانی، مبادلاتی، دانشی و غیره است و جریان آزاد کالاها و خدمات از تولیدکننده به مصرف‌کننده را فراهم می‌سازد.