ابزار یادگیری استراتژیک برای ثبت بینش‌های حاصل از تحقیق و آزمایش.