به میزان سهولت، سرعت و شهودی بودن عملیات یا استفاده از یک دستگاه، خدمات یا امکانات می‌گویند. کاربردپذیری از ترکیب عوامل ساختاری، طراحی سنجیده و بررسی توانایی کاربر برای انجام موفق وظایف و حل مشکلات با تلاش عادی ایجاد می‌شود.