کانال توزیعی است که در آن هیچ سطح واسطه‌ای وجود ندارد.