هر چیزی که قابلیت تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد و بتواند برای جلب‌توجه، تملک، استفاده یا مصرف در بازار عرضه کرد که ازجمله: کالاهای فیزیکی، خدمات، اشخاص، مکان‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و عقاید را شامل می‌شود.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)
کالا، ایده، روش، اطلاعات، شیء و خدماتی که به‌عنوان نتیجه‌ای از یک فرآیند ایجادشده‌اند که یک نیاز یا خواسته را برآورده می‌کنند.