چیزهایی که مشتریان نیاز دارند، خواهان آن هستند و یا علاقه به انجام آن در زندگی کاری و شخصی خود دارند.