شروع کسب‌وکاری جدید بر اساس ایده‌ای یا اختراعی جدید است.