ظرفیت و تمایل برای توسعه، سازمان‌دهی و مدیریت یک سرمایه‌گذاری کسب‌وکار همراه با همه خطرات آن به‌منظور دستیابی به سود. بارزترین مثال برای کارآفرینی، شروع کسب‌وکاری جدید است. در علم اقتصاد، کارآفرینی در ترکیب با زمین، نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه می‌تواند سود تولید کند.
روحیه کارآفرینانه با نوآوری و ریسک‌پذیری شناخته شده است و بخش مهمی از توانایی یک ملت برای موفقیت در بازار جهانی به‌شدت رقابتی و در حال تغییر است.