اعطای قرارداد بر اساس یک توافق مستقیم با یک پیمانکار، بدون طی کردن فرایند مناقصه رقابتی.