۱-تعریف کلی: میزان منابع مالی موجود یک فرد، شرکت یا گروه برای انجام خرید
۲- تعریف اقتصادی: پول و اعتبار در دسترس برای هزینه و مصرف کالاها و خدمات. تقاضا و قیمت‌ها نمی‌تواند فراتر از قدرت خرید موجود افزایش یابد.