چیزی که باید صحت داشته باشد تا ایده‌ی شما کاملاً یا به‌طور نسبی مثمر ثمر واقع شود، اما هنوز اعتبارسنجی نشده است.