در لغت به معنای بررسی، جداسازی و گزینش است؛ و در کسب‌وکار به معنی مرور و بررسی اولیه طرح مالی برای تعیین اینکه کدام طرح برای سرمایه‌گذاری شایسته‌تر و مناسب‌تر است و ارزش بیشتر برای سرمایه‌گذاری دارد.