اولین ثبت و فروش سهام یک شرکت خصوصی در بازار سهام است.
آخرین گام برای نیل به موفقیت در هر شرکتی، رفتن به میان مردم و عمومی شدن آن است که از آن به‌عنوان عرضه عمومی اولیه سهام یاد می‌شود.
عرضه اولیه سهام به‌صورت فراخوان عمومی برای خرید سهام یک شرکت توسط واسطه‌هایی چون مؤسسات اعتباری و بانک‌های تجاری انجام می‌گیرد. از این کار به میزان زیاد برای انتشار سهام و اوراق قرضه و افزایش سرمایه استفاده می‌شود. عرضه و انتشار سهام به دو شکل انجام می‌شود: با قیمت ثابت و با استفاده از فرم قرعه‌کشی یا سهمیه‌بندی (اگر تقاضا برای سهام زیاد باشد)، یا از طریق مزایده (پیشنهاد خرید) که در آن پیشنهاددهندگان و افراد متقاضی خرید، تعداد ثابتی سهام را با همان قیمت تعیین‌شده و یا بیشتر از آن درخواست می‌کنند و نهایتاً سهام به کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده واگذار می‌شود.