به معنی دسته‌بندی بازار برحسب نوع و میزان کالاها و اندازه بازار است. در اینجا ابعاد بازار تعیین‌کننده ردیف کالاهایی است که می‌توانند جانشین‌های احتمالی کالا باشند. نظر دیگر این است که بازار یک کالا را میزان حساسیت تولیدکنندگان یک کالا نسبت به واکنش تولیدکنندگان دیگر در برابر هر نوع تغییر در قیمت یا مقدار محصول خودشان تعیین می‌کند.
و درنهایت نوع بازار را برحسب حدودی طبقه‌بندی می‌کنند که تولیدکنندگان جدید می‌توانند در مورد ورود به بازار معین تصمیم بگیرند. این نگرش زمانی قابل‌قبول است که موانع بر سر راه تنها مبتنی بر تفاوت میان محصول بنگاه‌های قدیم و جدید باشد.