اولین صفحه‌ی وب‌سایت که بازدیدکننده از یک دامنه دیگر وارد آن می‌شود.