آخرین صفحه‌ای که یک بازدیدکننده در طول بازدید قبل از ترک یک وب‌سایت به آن دسترسی پیدا می‌کند.