یک بنگاه اقتصادی که هویت قانونی مجزایی از اعضایش دارد و به‌عنوان یک واحد مستقل و بر اساس سهمی که اعضاء دارند، فعالیت می‌کند. موسسه‌ای داوطلبانه که سازمانی را برای انجام یک کسب‌وکار تحت نام قانونی شرکت شکل می‌دهد.

انواع شرکت‌ها عبارت‌اند از: سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی.