شرطی در قرارداد که هرگونه مذاکره‌ مجدد درباره قرارداد در مدت زمان اجرای آن را ممنوع می‌کند. بر اساس این شرط، صرفاً قراردادی که طرفین درباره مفاد آن به توافق رسیده‌اند، مبنای عمل قرار می‌گیرد.