توصیفی نوشته‌شده، کلی و گسترده از یک شغل خاص است که به شرح وظایف، مسئولیت‌ها، هدف، شرایط کاری، میزان دانش، مهارت لازم برای انجام کار و ... مربوط به آن شغل می‌پردازد. شرح شغلی معمولاً بر اساس یافته‌های تجزیه‌وتحلیل شغل تدوین می‌شود و معمولاً اساس احراز شغل را تشکیل می‌دهد.