خصوصیات و ویژگی‌های انسانی مرتبط با یک نام تجاری خاص را شخصیت برند گویند. شخصیت برند درواقع نسبت دادن صفات و ویژگی‌های انسانی به برند است.
شخصیت برند به مشتریان چیزی می‌دهد که می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند و بتوانند به‌طور موثری آگاهی از برند و محبوبیت آن را افزایش دهند.