خانواده، دوستان و خانواده آن‌ها که باهم یک سیستم به‌هم‌پیوسته را ایجاد می‌کنند و از طریق آن اتحاد شکل می‌گیرد، همکاری ایجاد می‌شود، اطلاعات منتقل می‌شوند و ... .