شایستگی محوری یک مزیت رقابتی انحصاری یا به عبارت بهتر، توانایی منحصربه‌فردی است که یک شرکت از بنیان‌گذاران یا فعالیت‌های مربوط به توسعه‌‌ خود به دست می‌آورد و نمی‌توان به‌راحتی آن را تقلید کرد. شایستگی‌های محوری به کسب‌وکارها، یک یا چند مزیت رقابتی قوی در تولید و ارائه ارزش به مشتریان خود در زمینه انتخاب‌شده می‌دهند. اهمیت شایستگی محوری در قدرت ویژه‌ای نهفته است که مزیت رقابتی به سازمان می‌دهد. شایستگی محوری در یک یا چند حوزه از منابع و فرایندهای سازمانی چنان برتری نسبت به رقبا ایجاد می‌کند که کسب‌وکار می‌تواند بهترین دلیل را برای ارجحیت یافتن نسبت به رقبا به مشتریان ارائه کند.