معیارهای مهمی که بیانگر عملکرد کسب‌و‌کار است. هر برنامه‌ای در سازمان برای تحقق مجموعه‌ای از عملکردهای مشخص طراحی می‌شود و طبیعتاً میزان تحقق این پیش‌بینی‌های عملکردی لازم است در طول زمان مورد پایش قرار بگیرد تا انحرافات احتمالی اصلاح شوند. شاخص کلیدی عملکرد (kpi) به‌منظور ارزیابی عواملی مورداستفاده قرار می‌گیرد که برای موفقیت یک سازمان بسیار مهم است. شاخص‌های کلیدی عملکرد در هر سازمان متفاوت است. شاخص کلیدی عملکرد در کسب‌وکارها ممکن است درآمد خالص شرکت یا وفاداری مشتری باشد، درحالی‌که دولت ممکن است نرخ بیکاری را به‌عنوان این شاخص در نظر بگیرد.