سقف قیمت، حداکثر قیمت مجاز یک فروشنده برای فروش یک محصول یا خدمت است. سقف قیمت معمولا توسط قانون تنظیم می‌شود و سیستم قیمت گذاری فروشنده را برای اطمینان از شیوه کسب‌وکار منصفانه و معقول محدود می‌کند. سقف قیمت معمولا برای هزینه های ضروری تعیین می‌شود به‌عنوان‌مثال، در برخی از مناطق «سقف اجاره» برای حمایت از مستاجرها و جلوگیری از بالا رفتن قیمت اجاره تعیین می‌گردد.