به شخص سرمایه‌گذاری گویند که سرمایه خود را در یک کسب‌وکار جدید توأم با ریسک و مخاطره به کار می‌اندازد و یا به شرکت نوپای درحال‌توسعه که ازنظر مالی در مضیقه است و به وجوه عمومی و دولتی دسترسی ندارد، کمک می‌کند.
همچنین به سازمان و یا شخصی گویند که در کسب‌وکارهای جدید و پرمخاطره و ریسک‌پذیر، سرمایه‌گذاری می‌کند. این‌گونه مراکز و افراد اغلب در فعالیتی که ریسک آن متوسط به بالا است با امید به بازگشت مطلوب سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.