کارآفرینی که به دیگر کارآفرینان ازلحاظ مالی کمک می‌کند و اغلب نقشی فعال در عملکرد شرکت‌ها به‌عنوان هیئت‌مدیره و غیره ایفا می‌نمایند.