سرمایه در گردش، بخشی از سرمایه و دارایی جاری یک شرکت است که در معاملات تجاری صرف می‌شود. تفاضل و تفاوت میان دارایی‌های شرکت و بدهی‌های جاری را سرمایه در گردش گویند.