سرمایه اجتماعی ازلحاظ اقتصادی به ارتباطاتی بین افراد و اشخاص اشاره دارد که می‌تواند دارای ارزش اقتصادی باشند. شبکه‌های اجتماعی که شامل افرادی هستند که به یکدیگر اعتماد دارند و به هم کمک می‌کنند می‌تواند یک سرمایه اجتماعی قدرتمند باشد. این روابط حتی می‌تواند بین افراد و شرکت‌ها هم ایجاد شود.