به آن دسته از عوامل اعم از فیزیکی (ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی) و انسانی (تجربه، مهارت و تخصص) که در کمیت و کیفیت تولید مؤثر است، گفته می‌شود.