سازمان‌دهی به معنی مرتب کردن چند عنصر سازمانی در یک ترتیب یا ساختار هدفمند است.

سازمان‌دهی، فرایندی است که طی آن تقسیم‌کار میان افراد و گروه‌های کاری و هماهنگی میان آنان، به‌منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد.