محیط کاری نوآورانه و غیر سنتی که برای رسیدن به اهدافش بر تیم تکیه می‌کند. ویژگی‌های عمده tbo شامل (۱) اعتماد متقابل، (۲) توانمندسازی کارکنان در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و تعیین هدف، (۳) مسئولیت مشترک برای خود-مدیریتی، (۴) پاسخگویی مشترک برای عملکرد و (۵) رهبری مشترک.