واحدی اجتماعی از افراد که برای ارضای یک نیاز یا دنبال کردن مداوم مجموعه‌ای از اهداف به‌طور نظام‌یافته مدیریت می‌شوند. همه‌ی سازمان‌ها ساختاری مدیریتی دارند که روابط میان عملکرد و جایگاه را مشخص می‌کند. همچنین نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات را برای انتقال وظایف تعریف‌شده تقسیم کرده و تفویض می‌کند. سازمان‌ها از جنس سیستم‌های باز هستند؛ زیرا آن‌ها بر محیط خارج از مرزهای خود تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند.