بیانگر چگونگی تقسیم‌کار، ‌توزیع اختیارات تصمیم‌گیری،‌ میزان هدایت فعالیت‌ها توسط قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها (میزان رسمی بودن) و روش برقراری ارتباطات و هماهنگی میان واحدهای سازمانی با یکدیگر است. ساختار سازمانی، روش و میزانی تمرکزگرایی را نشان می‌دهد که مدیریت ارشد سازمان برای نقش‌ها، ‌اختیارات و مسئولیت‌ها در نظر گرفته و رویکرد سازمان به تفویض، کنترل یا به همکاری گذاشتن تصمیمات در سطوح مختلف سازمانی را بازتاب می‌دهد. هم‌چنین ساختار سازمانی نشان می‌دهد که چگونه اطلاعات در میان سطوح مدیریتی جریان می‌یابد. این ساختار تماماً ‌به اهداف سازمانی و راهبرد اتخاذشده برای دست‌یابی به آن‌ها وابسته است (ساختار سازمانی بر اساس استراتژی و برنامه‌های سازمان و برای اجرای آن‌ها طراحی می‌شود.) در ساختار متمرکز، قدرت تصمیم‌گیری در سطوح بالای مدیریت متمرکزشده و کنترل بسیار زیادی بر بخش‌ها و تقسیمات سازمان صورت می‌گیرد. در ساختار غیرمتمرکز، قدرت تصمیم‌گیری توزیع‌شده و بخش‌ها و زیرمجموعه‌ها درجات متفاوتی از استقلال را دارند. نمودار سازمانی نمایش ساختار سازمانی و اجزای آن و روابط میان اجزا در قالبی بصری و اغلب گرافیکی است.