توانایی انتخاب بهترین لحظه برای انجام برخی کارها، اقدامات و غیره.

توانایی داشتن انتخاب، قضاوت یا کنترل در زمانی که چیزی باید انجام شود.