کناره‌گیری یا گردش مشتریان یک کسب‌وکار یا استفاده‌کنندگان یک خدمت را ریزش گویند. در اقتصاد نوین (اقتصادی که انتخاب بی‌سابقه، دسترسی سریع و جهانی به محصولات و اطلاعات را برای افراد مهیا می‌کند.) نرخ ریزش، تعیین کننده درآمد و رشد کسب‌وکار است. کسب‌وکارها باید همیشه به فکر بدست آوردن وفاداری مشتریان و حفظ آنها باشند تا از خطر ریزش آنها جلوگیری کنند.