شیوه‌ای در مدیریت که مشارکت کارکنان را در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و مانند آن‌ها تشویق می‌کند و در آن، مدیر نقش تسهیل‌کننده و ارشادی را بر عهده می‌گیرد.

رهبران دموکراتیک خودشان تصمیمات نهایی را می‌گیرند، اما از اعضای تیم نیز در فرایند تصمیم‌گیری کمک می‌گیرند. این رهبران خلاقیت را تشویق می‌کنند و اغلب سطح مشارکت اعضای تیم در پروژه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بالاست. به‌عنوان یک نتیجه‌گیری، اعضای تیم در این سبک رهبری رضایت شغلی و بهره‌وری بالایی دارند. این سبک رهبری در شرایطی که تصمیم‌گیری باید به‌سرعت انجام شود، سبک مؤثری نمی‌تواند باشد.