رخدادهایی نظیر کنفرانس‌های خبری، بازگشایی‌های بزرگ و... هستند که برای رساندن پیام‌ها، به مخاطبین هدف و شبکه‌سازی میان متخصصان و فعالان یک حوزه‌ی تخصصی مورداستفاده قرار می‌گیرند. البته وقایع و رخدادها در هر حوزه‌ای ممکن است مفهومی خاص داشته باشند.


رویداد چیزی است که اتفاق افتاده یا به‌عنوان یک اتفاق در حال وقوع و مهم در نظر گرفته می‌شود. رویداد چیزی است که در یک محل خاص و یک بازه زمانی خاصی رخ می‌دهد.