پایین‌ترین نقطه در یک چرخه اقتصادی است که با
(۱) کاهش قدرت خرید
(۲) بیکاری گسترده
(۳) عرضه بیش از تقاضا
(۴) کاهش قیمت‌ها یا افزایش کندتر از حد معمول
(۵) کاهش دستمزدها یا افزایش کندتر از حد معمول
(۶) بی‌اعتمادی عموم به آینده
همراه است. رکود، باعث افت در تمام فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و ممکن است برای چند سال ادامه پیدا کند.