فرد، گروه، یا سازمانی که مستقیم یا غیرمستقیم در یک کسب‌و‌کار دارای منافع هستند یا عملکرد کسب‌و‌کار برای آن‌ها اهمیت بسیاری دارد و تحت تأثیر اقدامات، اهداف و سیاست‌های کسب‌و‌کار قرار می‌گیرند. ذی‌نفعان اصلی در کسب‌و‌کار عبارت‌اند از: بستانکاران،‌ مشتریان،‌ مدیران،‌ کارمندان، دولت،‌ مالکان،‌ عرضه‌کنندگان، ‌اتحادیه‌ها و جامعه که منابع لازم کسب‌و‌کار از آنجا تأمین می‌شود.