دارایی‌هایی مانند مطالبات، موجودی، کار در جریان یا پول نقد که به‌طور مداوم در داخل و خارج سازمان در دوره عادی از کسب‌وکار در جریان است، مانند پول نقدی که به کالا تبدیل شده و سپس دوباره به‌صورت پول نقد درآمده است. در حسابداری، هر دارایی‌ که انتظار می‌رود در کمتر از یک سال مورداستفاده قرار بگیرد، دارایی جاری محسوب می‌گردد. دارایی جاری، دارایی در گردش نیز نامیده می‌شود.