اقداماتی که ارزش کالاها، خدمات و یا حتی یک کسب‌وکار را افزایش می‌دهند.
بسیاری از گردانندگان کسب‌وکارها، اکنون بر ایجاد ارزش تمرکز می‌کنند این تمرکز هم درزمینهٔ ایجاد ارزش بالاتر برای مشتریان کالاها و خدماتشان است و هم برای سهامداران کسب‌وکار که می‌خواهند ارزش سهام خود را در این ایجاد ارزش درک کنند.