هرگونه فعالیت یا مزیتی که اغلب نامحسوس است و ازیک‌طرف به‌طرف دیگر ارائه می‌شود و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.