فرآیند پیدا کردن راه‌حل برای مسائل دشوار و یا پیچیده.

در تجارت و صنعت، به یک رشته اموری گفته می‌شود که مشکلات داخلی و خارجی را آشکار و به رفع آن‌ها اقدام می‌شود.
حل مسئله شامل گام‌هایی به ترتیب ذیل است:
۱) پذیرش اینکه مشکلی وجود دارد.
۲) مشخص کردن یا شناسایی مشکل
۳) مجزا کردن مشکل در رابطه با افراد، مکان‌ها و چیزهای درگیر
۴) مشخص کردن گزینه‌ها و راه‌های بدیل
۵) اجرای آزمون مشکلات یا بازنگری مشکلات مشابه که پیش‌تر حل شده‌اند
۶) گردآوری نظرات کسانی که درگیر مشکل بوده‌اند و متخصصان امرهستند
۷) تصمیم‌گیری دربارهٔ گام‌هایی که برای حل مشکل باید برداشته شود.