در گذشته، حل مسئله را بیشتر به‌عنوان یک امر استدلالی و عقلانی تعریف می‌کردند، ولی در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که یک روش کاملاً عقلانی و استدلالی، تمامی ابعاد حل مسئله را در برنمی‌گیرد بلکه خلاقیت برای حل موفقیت‌آمیز مسئله امری حیاتی است. در فرآیند حل خلاق مسئله، هشت مرحله اصلی وجود دارد: تحلیل محیط، تشخیص مسئله، شناخت مسئله، فرضیه‌سازی، ارائه راهکارها، انتخاب از میان راه‌کارها، اجرای راه‌کار انتخاب‌شده و کنترل.