هنگامی‌که پول دریافتی شرکت از پولی که این شرکت در یک ماه مشخص خرج می‌کند بیشتر باشد، جریان نقدی مثبت به وجود می‌آید.