گسترش بازار کل یک محصول یا شرکت به‌وسیله‌ی
(۱) ورود به بخش‌های جدیدی از بازار
(۲) تبدیل غیر کاربران به کاربر
(۳) افزایش مصرف هر کاربر