تنوع بخشی یک تکنیک مدیریت ریسک است که طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را در یک سبد سرمایه‌گذاری ترکیب می‌کند. منطق این روش آن است که مجموعه‌ای از انواع مختلف سرمایه‌گذاری به طور متوسط، بازده بالاتر و ریسک پایین‌تری نسبت به هر گونه سرمایه‌گذاری فردی خواهد‌داشت.
تنوع ‌بخشی تلاش‌ می‌کند تا ریسک غیر‌سیستماتیک در یک سبد سرمایه‌گذاری را این‌طور تعدیل کند که عمل‌کرد مثبت بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها عمل‌کرد منفی دیگران را خنثی نماید.