تحریک یک فرد برای انجام اقدامی،‌از آن در آزمایش استفاده می‌شود تا یک یا چند فرضیه مورد آزمون قرار گیرد.