مجموعه باورهایی است که مصرف‌کنندگان درباره یک مارک تجاری خاص دارند.