نوعی جریان درآمدی در مدل کسب‌وکار است که به اشتراک سود و زیان با شرکای تجاری می‌پردازد. تسهیم درآمد زمانی استفاده می‌شود که هر دو طرف از یک پیشنهاد سود ببرند، به‌طور مثال این مدل در بازاریابی وابسته مورداستفاده قرار می‌گیرد یا مالکان کسب‌وکارهای کوچک درصدی از درآمد خود را به شرکا و همکارانی می‌دهند که توانسته‌اند مشتریان جدیدی را برای کسب‌وکارشان پیدا کنند. در کسب‌وکارهای آنلاین و مدل‌های درآمدی، تسهیم درآمد به ازای هر کلیکی که منجر به ورود کاربران جدید ‌شود، صورت می‌گیرد.